Facebook Youtube Microsoft Teams

Prohlášení o GDPR

Správa a zpracování osobních údajů v ZUŠ Česká Lípa

Dnem 25. května 2018 vstupuje v účinnost nové obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR), tj.  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679  ze  dne  27. dubna  2016  o  ochraně  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jehož účelem je vytvořit konzistentní pravidla ochrany údajů v rámci Evropské unie.

Osobní údaje v ZUŠ Česká Lípa spravujeme a zpracováváme v souladu s GDPR pouze na základě právních předpisů nebo na základě souhlasu subjektu údajů (žák, zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy).

Zpracování osobních údajů může být také na základě veřejného zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Souhlas subjektu údajů (zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy) musí být informovaný, konkrétní a písemný a správce osobních údajů je povinen získat jej ještě předtím, než zpracování osobních údajů zahájí, a také je povinen jej po celou dobu zpracování prokázat. Souhlas se zpracováním osobních údajů vydává zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák.

Osobní údaje

Osobní údaje zpracovávané na základě §22, §28, §29 a §49 Školského zákona č. 561/2004 Sb.

 • Školní matrika,
 • doklady o přijímání žáků, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 • třídní kniha,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky.

Osobní údaje zpracovávané ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

 • Předávání údajů orgánům státní správy (MŠMT, ČŠI, krajský úřad, zřizovatel).

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu, který lze bez udání důvodu odvolat.

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích s uvedením kombinací nezbytně nutných údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa, škola, třída, obor, studijní zaměření, ročník, soutěžní kategorie,
 • seznamy žáků na soutěžích,
 • seznamy žáků s uvedením zdravotní pojišťovny a zdravotního stavu na mimoškolní akce,
 • audio záznam, video záznam za účelem propagace ZUŠ,
 • fotografie za účelem propagace ZUŠ (např. web školy, noviny),
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl dětí na výstavách,
 • písemnosti a jiné projevy osobní povahy žáka, použité za účelem prezentace, propagace a informování o aktivitách školy,
 • zveřejnění výsledků soutěží na webu ZUŠ

Subjekty a jejich zákonní zástupci, jejichž osobní údaje jsou školou zpracovávány, se v případě potřeby mohou obracet na „pověřence“ pro správu osobních údajů.

Informovaný souhlas žáka/zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů (PDF icon souhlaszak.pdf).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v ZUŠ Česká Lípa: JUDr. Jan Šťastný, MPA, Provoz 20, 518 01 Dobruška (stastny@catania.cz)

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021
IDDS: imn64gz

Vyhledávání