Facebook Youtube Microsoft Teams

Kritéria pro přijetí žáků do ZUŠ

OBECNĚ:
Komunikační dovednosti žáka, reakce a způsob vedení dialogu s učitelem. Jistá samostatnost a zralost vzhledem k věku zájemce o studium.
Podle jednotlivých oborů (hudební, výtvarný, literárně-dramatický a taneční) také schopnost chápání zadaného úkolu, komunikativnost, představivost, tvořivost a aktivita, to vše opět v souladu s věkem zájemce o studium.

HUDEBNÍ OBOR

1.    Zazpívat jednoduchou lidovou píseň dle vlastního výběru.
-    Intonační a rytmické předpoklady

2.    Zopakovat po učiteli správnou výšku hraného tónu na slabiku „no“. Jako doplnění je také možné zopakování krátkého melodického úryvku.
-    Hudební sluch, korekce vlastních chyb
-    Tónový rozsah, výška tónů

3.    Vytleskat rytmus po učiteli, tedy krátký rytmický úryvek podle vzoru tleskajícího učitele
-    Rytmické cítění
-    Schopnost reagovat na změnu tempa, pohotovost

VÝTVARNÝ OBOR
Zájemci o studium 5 – 8 let:
Hodnotíme schopnost samostatně a osobitě výtvarně zpracovat námět a zadání, znalost základních barev, jistotu při vedení nástroje.

Zájemci o studium 9 – 13 let:
Hodnotíme řešení úkolu, výtvarné sdělení představy, umístění kresby do formátu, schopnost odpozorovat a lineárně ztvárnit tvar a proporce předmětů, věrnost přepisu skutečnosti, barevné vnímání - schopnost vědomě a cíleně pracovat s barvami, komponovat barevné plochy, míchat barevné odstíny.

Zájemci o studium 14 a více let
Hodnotíme umístění (kompozice) prvků ve formátu a schopnost odpozorovat a reálně zachytit proporční a prostorové vztahy předmětů mezi sebou, práci s měřítkem jednotlivých motivů, perspektivu, schopnost ztvárnit v proporcích zátiší, figuru, schopnost modelace světlem a stínem. Hodnotíme práci ve zkratce, zjednodušení.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Základní předpoklady:
-    motivace pro studium zvoleného oboru
-    slovní zásoba
-    dobrá výslovnost
-    tvořivost
-    pohybový projev
-    schopnost využití fantazie v prostoru při drobných hereckých etudách zadaných pedagogem

Fyzické předpoklady:
-    přirozené pohybové dovednosti žáka – obratnost, držení těla, správná koordinace těla při chůzi a běhu, schopnost orientace v prostoru, schopnost pohybového projevu na zadané téma

Elementární muzikálnost:
-    schopnost reagovat pohybem na změny v hudbě – melodie, rytmus, tempo

TANEČNÍ OBOR
Fyzické předpoklady:
-    přirozené pohybové dovednosti uchazeče – pružnost, obratnost, držení těla, správná koordinace těla při chůzi a běhu, schopnost orientace v prostoru,..

Hudební předpoklady a celková muzikálnost:
-    rytmické cítění – přesnost tlesků v zadaném rytmu ¾ a 4/4 taktu, zvládnutí zpěvu jednoduché dětské lidové písně
-    schopnost reagovat pohybem na změny v hudbě – tempo, dynamika, rytmus, pauza,..

Tanečnost – celkové propojení složek:
-    v taneční improvizaci předvést schopnost samostatně vyjádřit pohybem náladu zadané hudební skladby, tančit – pohybovat se do hudby podle jednoduchého zadání.

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021
IDDS: imn64gz

Vyhledávání