Facebook Youtube Microsoft Teams

Nejčastější dotazy - FAQ

Kdy se přihlásit do ZUŠ?

Přihlašování nových žáků a talentové zkoušky probíhají každoročně v průběhu dubna a května.
Letos samozřejmě může během dubna probíhat přihlašování a o talentových zkouškách budeme operativně na rozhraní dubna a května informovat na našich webových stránkách.
V měsíci září se pouze doplňují volná místa a domlouvá se rozvrh již přijatých žáků.

Co je potřeba k přijetí mého dítěte do ZUŠ?
K přijetí je nutné mít vyplněnou přihlášku do konkrétního oboru školy a úspěšné absolvování talentových zkoušek.
Do přípravného studia dle vyhlášky o ZUŠ je možné příjmout dítě do všech oborů po dosažení
věku 5 let k 1. září daného školního roku.
Do 1. ročníku I. stupně základního studia je možné příjmout dítě po dosažení 
věku 7 let k 1. září daného školního roku.
Na základě těchto podmínek je možné přijmout dítě ke studiu.
 
Mohu své dítě přihlásit do ZUŠ v průběhu školního roku?
Tato možnost existuje, avšak jen v mimořádných případech a po schválení ředitelem školy. 
Většinou se jedná o přestup z jiné školy nebo doplnění náhlé změny v úvazku učitele.
 
Kde se dozvím informace o přijetí a zařazení mého dítěte?
Informace o přijetí a zařazení žáka do hlavního oboru a hudební nauky, se dozvíte:
1. na webových stránkách školy v sekci ZUŠ novinky
2. na informační tabuli školy ve vestibulu ZUŠ.
Informace budou vyvěšeny zhruba od poloviny června do poloviny září.
 
Kde se dozvím o prospěchu mého dítěte?
O prospěchu vašeho dítěte se dozvíte u učitele hlavního oboru (v odpoledních hodinách).
Pokud bude dlouhodobě prospěch vašeho dítěte špatný, nebo bude mít dítě vysokou absenci,
snažíme se zákonné zástupce informovat sami. 
 
Jak přihlásit dítě do ZUŠ?

1)    Vyplňte elektronickou přihlášku
•    Elektronickou přihlášku najdete zde nebo na www.zuscl.cz, velké modré tlačítko přihláška v menu vpravo nahoře.
•    Přihlášku není nutné tisknout ani posílat poštou. Po vyplnění nám ji odešlete tlačítkem „Odeslat přihlášku“.
•    Postup: Kliknout na tlačítko přihláška -> Vyplnit Přihlášku do ZUŠ -> Dále -> Vyplňte údaje o Vašem dítěti -> Dále -> Vyplňte údaje o Vás, případně o druhém rodiči -> Dále -> Zaklikněte všechny studijní zaměření, na která chcete Vaše dítě přihlásit (Pozor, můžete být přijati na všechna! Pokud v září nebude chtít některé navštěvovat, musíte vyplnit odhlášku!) -> Dále -> Souhlasím se vším (Souhlasy GDPR) -> Dále -> Zkontrolujte vše -> Odeslat přihlášku -> To je vše! Přihlášku tisknout nemusíte, podepíšete ji u talentových zkoušek, nebo v září v kanceláři školy.
•    Vyplněním přihlášky nejste automaticky přijatí do ZUŠ! Je ještě třeba úspěšně vykonat talentové zkoušky.

2)    Přijďte na talentové zkoušky
•    Sledujete webové stránky školy www.zuscl.cz, na kterých budou oznámeny termíny a informace k talentovým zkouškám. Obvykle to bývá na přelomu dubna a května.
•    V termínu talentových zkoušek přijďte do školy - dítě a alespoň jeden z jeho zákonných zástupců.
•    Komise bude postupně všechny zájemce o studium zvát a zkoušet.
•    Není se čeho bát:
- hudebníci od dítěte chtějí jen zazpívat lidovou písničku, zatleskat jednoduchý rytmus a zopakovat tóny
- výtvarníci chtějí namalovat obrázek podle zadání
- tanečníci zatleskají jednoduchý rytmus a zkusí několik jednoduchých cviků dle zadání
- divadelníci zase chtějí jednoduchou básničku přednést několika různými způsoby.
•    Nepředpokládáme, že dítě umí k talentovým zkouškám hrát na hudební nástroj. To se bude teprve učit u nás.
3)    Podle zveřejněných výsledků talentových zkoušek se dozvíte, zda jste přijatí a ke kterému učiteli. Výsledky naleznete na webových stránkách školy v sekci ZUŠ novinky nebo na informační tabuli školy ve vestibulu ZUŠ.
4)    V případě přijetí ke studiu si v prvním zářijovém týdnu přijďte domluvit rozvrh hodin se svým učitelem.

Jaká jsou kritéria pro přijetí žáka do ZUŠ?

OBECNĚ:
Komunikační dovednosti žáka, reakce a způsob vedení dialogu s učitelem. Jistá samostatnost a zralost vzhledem k věku zájemce o studium.
Podle jednotlivých oborů (hudební, výtvarný, literárně-dramatický a taneční) také schopnost chápání zadaného úkolu, komunikativnost, představivost, tvořivost a aktivita, to vše opět v souladu s věkem zájemce o studium.

HUDEBNÍ OBOR

1.    Zazpívat jednoduchou lidovou píseň dle vlastního výběru.
-    Intonační a rytmické předpoklady

2.    Zopakovat po učiteli správnou výšku hraného tónu na slabiku „no“. Jako doplnění je také možné zopakování krátkého melodického úryvku.
-    Hudební sluch, korekce vlastních chyb
-    Tónový rozsah, výška tónů

3.    Vytleskat rytmus po učiteli, tedy krátký rytmický úryvek podle vzoru tleskajícího učitele
-    Rytmické cítění
-    Schopnost reagovat na změnu tempa, pohotovost

VÝTVARNÝ OBOR
Zájemci o studium 5 – 8 let:
Hodnotíme schopnost samostatně a osobitě výtvarně zpracovat námět a zadání, znalost základních barev, jistotu při vedení nástroje.

Zájemci o studium 9 – 13 let:
Hodnotíme řešení úkolu, výtvarné sdělení představy, umístění kresby do formátu, schopnost odpozorovat a lineárně ztvárnit tvar a proporce předmětů, věrnost přepisu skutečnosti, barevné vnímání - schopnost vědomě a cíleně pracovat s barvami, komponovat barevné plochy, míchat barevné odstíny.

Zájemci o studium 14 a více let
Hodnotíme umístění (kompozice) prvků ve formátu a schopnost odpozorovat a reálně zachytit proporční a prostorové vztahy předmětů mezi sebou, práci s měřítkem jednotlivých motivů, perspektivu, schopnost ztvárnit v proporcích zátiší, figuru, schopnost modelace světlem a stínem. Hodnotíme práci ve zkratce, zjednodušení.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Základní předpoklady:
-    motivace pro studium zvoleného oboru
-    slovní zásoba
-    dobrá výslovnost
-    tvořivost
-    pohybový projev
-    schopnost využití fantazie v prostoru při drobných hereckých etudách zadaných pedagogem

Fyzické předpoklady:
-    přirozené pohybové dovednosti žáka – obratnost, držení těla, správná koordinace těla při chůzi a běhu, schopnost orientace v prostoru, schopnost pohybového projevu na zadané téma

Elementární muzikálnost:
-    schopnost reagovat pohybem na změny v hudbě – melodie, rytmus, tempo

TANEČNÍ OBOR
Fyzické předpoklady:
-    přirozené pohybové dovednosti uchazeče – pružnost, obratnost, držení těla, správná koordinace těla při chůzi a běhu, schopnost orientace v prostoru,..

Hudební předpoklady a celková muzikálnost:
-    rytmické cítění – přesnost tlesků v zadaném rytmu ¾ a 4/4 taktu, zvládnutí zpěvu jednoduché dětské lidové písně
-    schopnost reagovat pohybem na změny v hudbě – tempo, dynamika, rytmus, pauza,..

Tanečnost – celkové propojení složek:
-    v taneční improvizaci předvést schopnost samostatně vyjádřit pohybem náladu zadané hudební skladby, tančit – pohybovat se do hudby podle jednoduchého zadání.

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021
IDDS: imn64gz

Vyhledávání