Facebook Youtube Microsoft Teams

Půjčovné

Základní umělecká škola v České Lípě zapůjčuje žákům školy a ve vyjímečných případech i ostatním osobám hudební nástroje a pomůcky na dobu jednoho roku včetně prázdnin.

Tato doba může být dále prodlužována pouze po dohodě s ředitelstvím ZUŠ a správcem archívu hudebních nástrojů.

Ceník půjčovného měsíční pololetní roční
Žáci ZUŠ ČL nevýdělečně činní
50,-
300,-
600,-
Žáci ZUŠ ČL výdělečně činní 90,- 540,- 1080,-
Žáci ostatních ZUŠ nevýdělečně činní 80,- 480,- 960,-
Žáci ostatních ZUŠ výdělečně činní 160,- 960,- 1920,-
Ostatní 320,- 1920,- 3840,-

Poplatek se hradí zásadně na pololetí dopředu včetně prázdnin v intervalech do konce a od začátku kalendářního roku. (Rozložení splátek na jednotlivé měsíce, snížení nebo osvobození půjčovného povoluje v jednotlivých případech ředitel ZUŠ)

Půjčovné se hradí bezhotovostně na základě předpisu.

Příjem plateb bude probíhat společně s úhradou za školné.

Žáci a ostatní osoby jsou povinni se při přebírání nástroje (pomůcky) přesvědčit o jeho stavu a případné vady ihned nahlásit správci archívu hudebních nástrojů, který tuto skutečnost zaznamená do protokolu o zapůjčení nástroje. Správcem archivu je p. uč. Pavel Hric.

Zapůjčené nástroje a pomůcky jsou žáci a ostatní osoby povinni ošetřovat podle pokynů výrobce, správce archívu hudebních nástrojů nebo vyučujícího.

V případě poškození /ztráty/ nástroje uhradí žák (zákonný zástupce) celkovou částku opravy nebo cenu nástroje po odečtení amortizace.

Při odevzdání nástroje (pomůcek) si žáci a ostatní osoby vyžádají od správce archívu protokol o zapůjčení nástroje, který tímto ztrácí svojí platnost.

Protokol nebude vydán, jestliže nebudou uhrazeny poplatky za celé období zapůjčení.

Zřizovatel

Město Česká Lípa

Liberecký kraj

iZuš

Kontakty

Základní umělecká škola,
Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace.

Arbesova 2077
Česká Lípa, 470 01

IČ: 62237021

Vyhledávání