Půjčovné

Základní umělecká škola v České Lípě zapůjčuje žákům školy a ve vyjímečných případech i ostatním osobám hudební nástroje a pomůcky na dobu jednoho roku včetně prázdnin.

Tato doba může být dále prodlužována pouze po dohodě s ředitelstvím ZUŠ a správcem archívu hudebních nástrojů.

Ceník půjčovného měsíční pololetní roční
Žáci ZUŠ ČL nevýdělečně činní
50,-
300,-
600,-
Žáci ZUŠ ČL výdělečně činní 90,- 540,- 1080,-
Žáci ostatních ZUŠ nevýdělečně činní 80,- 480,- 960,-
Žáci ostatních ZUŠ výdělečně činní 160,- 960,- 1920,-
Ostatní 320,- 1920,- 3840,-

Poplatek se hradí zásadně na pololetí dopředu včetně prázdnin v intervalech do konce a od začátku kalendářního roku. (Rozložení splátek na  jednotlivé měsíce, snížení nebo osvobození  půjčovného povoluje v jednotlivých případech ředitel ZUŠ)

Půjčovné se hradí bezhotovostně na základě předpisu.

Příjem plateb bude probíhat společně s úhradou za školné.

Žáci a ostatní osoby jsou povinni se při přebírání nástroje (pomůcky) přesvědčit o jeho stavu a případné vady ihned nahlásit správci archívu hudebních nástrojů, který tuto skutečnost zaznamená do protokolu o zapůjčení nástroje. Správcem archivu je p. uč. Pavel Hric.

Zapůjčené nástroje a pomůcky jsou žáci a ostatní osoby povinni ošetřovat podle pokynů výrobce, správce archívu hudebních nástrojů nebo vyučujícího. 

V případě poškození /ztráty/ nástroje uhradí žák (zákonný zástupce) celkovou částku opravy nebo cenu nástroje po odečtení amortizace.

Při odevzdání nástroje (pomůcek) si žáci a ostatní osoby vyžádají od správce archívu protokol o zapůjčení nástroje, který tímto ztrácí svojí platnost. 

Protokol nebude vydán, jestliže nebudou uhrazeny poplatky za celé období zapůjčení.