O škole

  

Základní umělecká škola Česká Lípa (IČ 62237021) je příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Česká Lípa. Právní subjektivitu získala v roce 1995. Ve své činnosti se řídí obecně platnými zákony a předpisy MŠMT ČR. 

Při organizaci vyučovacího procesu vychází z vyhlášky MŠMT ČR o základních uměleckých školách č. 71 / 2005 sb. o základním uměleckém vzdělávání. Roční plán práce školy tvoří ředitel se svým zástupcem společně se členy umělecké rady školy. Uměleckou radu školy tvoří vedoucí jednotlivých předmětových komisí.

Základním posláním ZUŠ je učit a vychovávat žáky v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém oboru. Do ZUŠ se mohou přihlásit žáci od pěti let (dále není věková hranice omezena). ZUŠ organizuje přípravné studium (pro nejmladší žáky), základní studium I. stupně, základní studium II. stupně, základní studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin (pro nejtalentovanější žáky, kteří se připravují na další studium na středních a vysokých uměleckých školách) a studium pro dospělé.ZUŠ má vlastní výstavní prostory, koncertní a taneční sály, ve kterých se žáci představují se svým uměním. Tyto prostory jsou využívány i k prezentaci jiných amatérských a profesionálních umělců.

Žáci ZUŠ se pravidelně účastní různých soutěží a přehlídek, na kterých často získávají nejlepší umístění. Každý rok jich je několik přijato na konzervatoře či další střední školy s uměleckým zaměřením.

Hudební obor

Hlavními předměty hudebního oboru jsou zpěv a hra na tyto nástroje:

Klavír, varhany, el. klávesové nástroje, zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, fagot, klarinet, saxofon, 
trubka, lesní roh, tenor, baryton, baskřídlovka, trombon, 
housle, viola, kontrabas, kytara, el. kytara, basová kytara, akordeon a bicí nástroje.

Základní studium je organizováno dvakrát týdně 1 - 1,5 hodiny hry na hudební nástroj nebo zpěvu a 1 hodinou hudební nauky.

 

Literárně - dramatický obor

Předměty literárně - dramatického oboru: 

 • dějiny dramatické tvorby s loutkou
 • dramatická průprava
 • dramatika s loutkou a slovesnost
 • hudebně-hlasová a rytmická průprava
 • pohyb nebo loutkářská technologie
 • práce v souboru
 • přednes a individuální autorská literární tvorba žáků
 • přípravná dramatická výchova
 • sólový loutkářský projev a přednes
 • technika vodění jednoduchých loutek
 • výtvarná průprava
 • základy dramatické tvorby s loukou

Základní studium je organizováno jednou týdně 2 - 5 hodin, podle zařazení žáků.

 

Taneční obor

Předměty tanečního oboru:

 • přípravná taneční výchova
 • taneční průprava
 • současný tanec ( součástí i step)
 • lidový tanec
 • klasická taneční technika
 • taneční praxe
 • klasický tanec
 • historický tanec
 • práce v souboru

Základní studium je organizováno jednou týdně 2 - 4,5 hodiny, podle zařazení žáků.

 

Výtvarný obor

Předměty výtvarného oboru:

 • plošná tvorba
 • prostorová tvorba
 • objektová a akční tvorba
 • dějiny výtvarného umění

Základní studium je organizováno jednou týdně 2 - 3 hodiny, podle zařazení žáků do jednoho ze čtyř výtvarných ateliérů. Každý ateliér má svůj specifický program výuky ( viz rubrika Výtvarný obor )

PRONÁJMY

CENÍK KRÁTKODOBÝCH PRONÁJMŮ